Chia vícezrnný chléb 420g

Český pecen 700g

Český pecen 1300g

Dýňový chléb 500g

Dalamánek chlebový 200g

Chléb podmáslový 500g

Kamenický chléb 1000g

Chléb podmáslový 1000g

Žitný chléb 900g

Chléb konzumní 1200g